پ پ

دسته: زندگی بهتر

روانشناسی-پزشکی-سلامت-اطلاعات دارویی

ﺑﯿﺪﺍﺭﻣﺎﻧﺪﻥ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻧﺼﻔﻪﺷﺐ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ . ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﯼ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻭ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﮥ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ .

راز زندگی با رازها

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﺭﺍﺯ ﺭﺍ ﻫﯿﭻﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ .

دروغگویی، رفتار فرگشتی انسانی

نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که حقه‌بازی و دروغگویی بخشی از انسانیت به شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر این صفات در انسان فرگشت یافته‌اند.