دسته: مهندسی برق

چگونه لحیم کاری کنیم؟

چگونه لحیم کاری کنیم؟

برای اتصال به وسیله لحیم کاری باید نوک هویه داغ را به محل اتصال تکیه داد تا هر دو فلز قبل از لحیم کاری به اندازه کافی داغ شوند.

بازتعریفی برای آمپر

بازتعریفی برای آمپر

فیزیک‌دانان نهایتاً موفق شده‌اند تا از شرِّ تعریف سنگین و غیردقیق آمپر خلاص شوند. این ادعای پزوهش‌گران اندازه‌شناسی