دسته: مهندسی کشاورزی

دولت لایحه‌ای را تحت عنوان «لایحه خاک» برای تصویب به مجلس ارسال کرده است

خاک بی‌حاصل و ارض مسموم

هوای آلوده، خشکسالی، کمبود آب و اکنون خاک بیمار. آب، باد، خاک سرنوشتی مشابه در ایران دارند. چندی است اعضا و بدنه

گیاه پژمرده

نجات یک گیاه پژمرده

وقتی گیاه در ساعات گرم روز رو به پژمردگی می رود، این بدان معنی است که از نور زیاد رنج می برد و ما باید آن را در جایی قرار دهیم