دسته: مهندسی کشاورزی

شته سبز سیب

شته سبز سیب

بیشتر روی پاجوش ها و شاخه های جوان و چوبی نشده مشاهده می شود .
گونه ای است تک میزبانه