دسته: مهندسی کشاورزی

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی چیست؟؟

بیوتکنولوژی به مفهوم عام آن به کاربرد و استفاده از موجودات زنده، اندام‌ها و بافت هایی از موجودات زنده و یا حتی سلول ها

شته سبز سیب

شته سبز سیب

بیشتر روی پاجوش ها و شاخه های جوان و چوبی نشده مشاهده می شود .
گونه ای است تک میزبانه