دسته: مهندسی کشاورزی

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات

گلدهی و تشکیل میوه در مرکبات

در شرایط نیمه گرمسیری القای جوانه ها به گلدهی از طریق دماهای پایین (سرما) انجام می شود که البته دمای آستانه برای ایجاد این تأثیر القایی

طبقه بندی خاک

طبقه بندی خاک

یدایش خاک در باره بررسیها، مفهوم ها، فرضیه ها، عامل ها و فرایند های گفتگو می کند که باعث تکوین خاک و دگرگونی آن می شوند

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی چیست؟؟

بیوتکنولوژی به مفهوم عام آن به کاربرد و استفاده از موجودات زنده، اندام‌ها و بافت هایی از موجودات زنده و یا حتی سلول ها