دسته: مهندسی کشاورزی

پرورش قارچ صدفی خوراکی

پرورش قارچ صدفی خوراکی

در میهن اسلامی ایران، امنیت غذایی، اصلاح الگوی تغذیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسائل و مشکلات تغذیه در درجه نخست قرار دارد

قارچ شناسی

قارچ شناسی

راسته Ustilaginales شامل قارچهای بیمارگر گیاهی بوده و عموما بعنوان قارچهای سیاهک شناخته می شوند.