دسته: مهندسی کشاورزی

طبقه بندی خاک

طبقه بندی خاک

یدایش خاک در باره بررسیها، مفهوم ها، فرضیه ها، عامل ها و فرایند های گفتگو می کند که باعث تکوین خاک و دگرگونی آن می شوند

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی چیست؟؟

بیوتکنولوژی به مفهوم عام آن به کاربرد و استفاده از موجودات زنده، اندام‌ها و بافت هایی از موجودات زنده و یا حتی سلول ها