دسته: علوم و مهندسی

طوفان عظیم متیو

تا روز چهارم اکتبر، صد ها نفر در کشور فقر زده هاییتی کشته شدند و طوفان متیو با سرعت ۲۳۳ کیلومتر بر ساعت کشور هاییتی

اُزون چیست؟

ازون گازی آبی‌رنگ با بوی تند است که یک مولکول از آن شامل سه اتم اکسیژن می‌باشد.