دسته: دانستنی های فرازمینی ها

موفمن (Mothman)

موفمن (Mothman)

وجود داستان هایی درباره وجود موجودات افسانه ای یا فرا انسانی چه در گذشته و چه حال مباحثی منحصر به منطقه یا کشور خاصی نیستند. گرچه بسیاری