دسته: بهره وری

مقیاس های لیکرت

مقیاس های لیکرت در مدیریت

مقیاس ‏ها، مبتنی بر نظریه «مقیاس ‏بندی» هستند که خود شاخه ‏ای از «نظریه‏ اندازه‏ گیری» است و بر روش‏ های آماری و منطقی