دسته: نجوم و فضا

سحابی شاه تخته

سحابی شاه تخته

آشفتگی در سحابی شاه تخته در جایی که ستاره های عظیم متولد میشوند و میمیرند، فروانروایی میکند.