برچسب: آینده نگری مدیریتی

مبانی مدیریت دانش (Knowledge management)

بازخورد مدیران بزرگ چگونه است؟

بازخورد مدیران بزرگ چگونه است؟ همه ی ما در شرایط مختلف از خود بازخورد ها و عکس العمل هایی را نشان می دهیم که همچون آیینه ای تمام نما از آنچه که هستیم را بروز می دهد.