برچسب: بیگانگان باستانی

اورشلیم شهر صلح

اورشلیم

گفته شده که نام اورشلیم در اسناد مصری اوایل قرون نوزدهم و هیجدهم پیش ازمیلاد ذکر شده که به سلسله دوازدهم مربوط

بیگانگان باستانی

بیگانگان باستانی

اریک وان دانیکن،نویسنده شهیر سویسی صاحب کتاب های متعدد از جمله، ارابه خدایان اولین فردی بود که این نظریه جنجالی را

نقشه آفریدگار

راز نقشه آفریدگار

نقشه آفریدگار یک صنایع دستی کشف شده در ناحیه آرال در روسیه است که به واقع دانشمندان را در بهت و حیرت و سردرگمی نگه داشته