برچسب: بیگانگان باستانی

داوود

دو داوود

داوود در قبیله ای که در نیمه اول قرن دهم پیش ازمیلاد زندگی می کرده . او در هیبت چوپانی که رقیب سائول و بعداً ایشبوشث

اورشلیم شهر صلح

اورشلیم

گفته شده که نام اورشلیم در اسناد مصری اوایل قرون نوزدهم و هیجدهم پیش ازمیلاد ذکر شده که به سلسله دوازدهم مربوط

بیگانگان باستانی

بیگانگان باستانی

اریک وان دانیکن،نویسنده شهیر سویسی صاحب کتاب های متعدد از جمله، ارابه خدایان اولین فردی بود که این نظریه جنجالی را