برچسب: دی ان ای

گروه خونی RH منفی

گروه خونی -RH

گروههای خونی مختلف در بدن انسان از این لحاظ متمایز می باشند که هر گروه خونی پروتئین متفاوتی دارد.