برچسب: فروهر

وظیفه و جایگاه  فرورها (فروهرها )

فروهر یکی از اقوام باطنی انسان است که بیش از بدنیا آمدن او وجود داشته و پس از مرگ او گر باره بعالم بالا از همانجائی که فرود آمده و صعود کرده پایدار بماند نه آنکه فقط انسان ها فروهر دارای فروهر است

فروَهر

 و درزبان پارسی هخامنشی «فر وَرتی»faravati و در زبان پهلوی «فر وَهر» fravahr خوانده می شود.