برچسب: فضا

انتهای تاریکی

بزرگترین فضای خالی در هستی، وجود چنین فضایی یکی از نقض کنندگان بیگ بنگ است، چراکه همریختی شکل کلی فضا را زیر سوال برده است.

هفت حقیقت ترسناک فضا

فضا یکی از ترسناک ترین مکان ها در جهان است. برای اثبات این قضیه حقایق زیادی وجود دارد، به عنوان مثال از ستاره هایی که زندگی را با مکیدن ستاره ی مجاور خود از آن می گیرند،