برچسب: قاتل

نکروفیلیا، عشق کثیف

مشکلات و بیماری های روانی امروزه به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است به طوری که  امروزه ثابت شده است هر فردی در زندگی خود حداقل ۵ مرتبه با انواع مختلفی از بیماری های روانی مواجه میشود