پ پ

برچسب: ماشین زمان

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده

نازی ها و پایگاه ۲۱۱ در قطب جنوب، سایت های توسعه ماشین زمان و بشقاب پرنده در لهستان و سرنوشت هیتلر ؟ نظریه پردازان تئوری های توطئه معتقدند که در سال ۱۹۳۸ گروهی از...

سفر به گذشته

شواهد سفر در زمان

کسی نمیتواند زمان را به خوبی تصور کند!!! شما زمان را چه تصور میکنید؟!! حتی میتوانید برای آن تصوری داشته باشید