برچسب: ماهیت جهان

انسان و ماهیت جهان – بخش پنجم (پایانی)

جان استوارت میل (John Stuart Mill) معتقد بود که در واقع تصورات ما، همه آن چیزی است که میتوانیم بدانیم. ما این تصورت را در پی یکدیگر و به شیوه های ثابت میابیم و خیلی اوقات بطور منطقی

انسان و ماهیت جهان – بخش چهارم

لذا تمامی آنچه که داریم، توالی تصورات است. اینها ناشی از تاثرات هستند. از نظر او، مشاهده ی ترتیب و توالی یکسان رویدادها در دفعات بیشمار، به شکلی ویژه در کارکرد ذهن ما تاثیر می گذارد

انسان و ماهیت جهان – بخش نخست

شاید اولین مسئله ای که انسان را درگیر خود کرده و همچنان می کند، این باشد که ماهیت جهان چیست؟ چگونه بوجود آمده؟ همیشه وجود داشته یا آن را خالقی خلق کرده است؟ از چه موادی ساخته شده؟ چگونه تغییر می کند و … .