برچسب: مهندسی ژنتیک

گیاهانی که عصاره ای مانند روغن ماهی تولید می کنند

پژوهشگران انگلیسی با کمک مهندسی ژنتیک، ژن گیاه مخصوصی را به همراه ژن نوعی قارچ به نوعی دیگر از گیاه وارد نموده اند و با این دستکاری ژنتیکی در حقیقت گیاه جدیدی را بوجود آورده اند

ایدز

ﺑﺸﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺍﯾﺪﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺒﺮﺳﺎﮐﺎ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﺪﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .