برچسب: هیتلر

سفر در زمان ویمانا

متون کهن باستانی هندی مملو از اسرار می باشند، بطوریکه در برهه های زمانی مختلف بسیاری از دانشمندان و حتی سیاستمداران علاقه زیادی به مطالعه و تحقیق آنها نشان داده اند. .

هیتلر و نظریه های هوربیگر

هیتلر و نظریه های هوربیگر

در جهان تثبیت شده دانش و فن آوری پیش از جنگ آلمان ، هانس هوربیگر ترکیبی بود از دگماتیسم