طبقه بندی یوفوها

برخی از پژو هشگران بر مبنای مشاهدات و مطابق با چگونگی پدیده و شکل اشیاء پرنده گزارش شده، طبقه بندی هایی را انجام داده اند که نمونه ای از این نوع طبقه بندی ها چنین است :

۱-    بشقاب های فرفره مانند یا سفاین فضایی دیسکی شکل نامرئی بدون صدا و هیچگونه موتور جلوبرنده ای درروز یا شب .

۲-    سفاین فضایی بزرگ مثلثی شکل که سه فواره نور ازسه گوش آن درحال فوران است .

۳-    سفاین فضایی سیگار مانند که نوری از پنجره هایش درحال تابیدن است ( گلوله های آتشین شهاب ها دربرخی مواقع چنین گزارش شده است ) .

۴-    به اشکال دیگری مانند ؛ کره ، گنبد ، الماس ، توده بی شکل و سیاه ، تخم مرغ ، استوانه ومثلثی .

*سیستم هینک (Hynek System) :

( جی . آ لن هینک / J.Allen Hynek ) ، جدای ا زطبقه بندی ذکرشده در بالا طبقه بندی دیگری را برای یوفوها گسترش داد ، تقسیم بندی وی براساس مشاهدات شش گانه وی است . وی در این تقسیم بندی نقطه قطع مشاهده را درفاصله ۵۰۰ فوتی( ۱۵۰۰متری  ) نسبت به شیء مشاهده شده درنظرمی گیرد وباتوجه به این نکته سه گونه مشاهده درنظر می گیرد :

 ۱- گونهN.L”” یا نورهای شبانه / Nocturnal Lights؛ آن عبارتست از نورهای غیرعادی درآ سمان شب .

 ۲- گونه “”D.D یا قرص های نورانی درشب /;DaylightsDiscs آن عبارتست از هرشیء غیرعادی که درآسمان روز دیده شود و حتما” لازم نیست که قرص مانند با شد.

  ۳- گونه “R.V ”یا حالت های قابل مشاهده توسط رادار / Radar Visual Cases؛ آن عبارتست از اشیایی که با رادار و هم با چشم قابل دیدن باشند.

 اما از گونه های ذکر شده گونه ای مفیدتر است که بر مدرک یا مدارکی مستند باشد لذا گونه  ”R.V” که شامل د یدن اشیاء بارادار میباشد دقیق تر و گونه “N.L” از دقت پائینی برخوردار است زیرا چشمهای نورخورده انسان در شب اغلب در دیدن پدیده هایی مانند: شهاب ها ، نور ستارگان و یا هواپیماها دچار گیجی و اشتباه میشود . گزارش های گونه “R.V” بیشتر جنبه کمی دارد.

بعلاوه ما با سه زیرگروه “C.E” مواجه هستیم که فکرمی کنیم از نظر مدرک ارزشمند باشند زیرا دربرگیرنده آثار ارزشمند فیزیکی میباشند که این آثار قابل اندازه گیری اند.  اما زیرگروهای مورد نظرعبارتند از :

CE:1 : شامل اشیائی است که در نزدیکی ما دیده میشوند بدون اینکه بر محیط اطراف خود آثاری برجای گذارند .

CE:2: همان حالت CE:1 است با این تفاوت که برمحیط اطراف آثاری برجای گذاشته و باعث تداخل امواج الکترومغناطیس در پیرامون خود میشود .

CE:3: علاوه بر اینکه دو حالت۱Cو۲C را دربردارد، اشغال مکانی و فضایی شیء ناشناس هم درآن دیده می شود .

زیرگروهای CE(هینک/ Hynek) اکنون گسترش زیادی یافته است وا ظهارت یا ادعا های ربوده شدن آدمها توسط (( بیگانه های فضایی )) و توجیه کردن بسیاری از پدیده های ناشناخته را در بر میگیرد.

 * سیستم والی (Vallee System) :

(والی) طبقه بندی دیگری را در( یوفو ) شناسی بنیان نهاد که از بسیا ری جهات به سیستم (هینک ) که شرح آن گذشت برتری دارد .این طبقه بندی شامل پنج گونه یا پنج تیپ زیراست :

((تیپ شماره اول)) : این تیپ شامل زیرمجموعه های(a-b-c-d) می باشد- این نوع یوفوها به اشکال غیرعادی مشا هده میشوند ، اشکالی مانند ؛ کروی – صفحه ای – حالت های بسته وجمع شده ای در روی زمین (به بلندی درخت یا کمتر) که ممکن است با مجموعه ای از آثار برمحیط اطرافش نیزهمراه باشد همچون گرما ، شبنمایی و یا همراه با اثر یا آثار مکانیکی اما زیر مجموعه های ((تیپ شماره اول)) بقرار زیراست :

 a- یوفو، نزدیک و یا روی زمین باشد .

 b- یوفو ،روی و یا نزدیک سطح آ ب باشد .

 c- ظهوریوفو همراه با اشغال قابل توجه فضا مکان همراه باشد بر اساس مشاهدات جالبی که گزارش شده است ؛ سخن گفتن یوفو با انسان در این حالت با اشارات ، شبنمایی و یا به کمک امواج (سیگنا ل ها ) بوده است .

 d- اشیاء مشاهده پیشاهنگ یا دیده ور یک گردونه زمینی (یوفوی روی زمین ) بوده اند .

((تیپ شماره دوم )) : این تیپ هم شامل زیرمجموعه های (a-b-c) می باشد که این نوع یوفوها ، به شکل های استوانه و به حالت عمودی در آسمان دیده شده اند و گروهی از آنها ابر افشان یا انتشار دهنده ابر بوده اند . این پدیده دریوفوها با نام های متفاوتی همچون ؛ (( سیگار- ابر)) یا    (( کره- ابر)) همراه است . اما زیرمجموعه های (( تیپ شماره دوم )) بقرار زیراست :

 a- یوفو در آسمان بطور منظم حرکت میکند .

 b- یوفو به صورت ایستگاه و یا پایگاهی است که اشیائی از آن برخاسته و یا اشیائی را شبیه ماهواره می گیرد .

 c- یوفو توسط اشیاء ( یوفوهای دیگر) درمحاصره است .

(( تیپ شماره  سه)) :این تیپ شامل زیرمجموعه های (a-b-c-d-e) می باشد ، که این نوع یوفوها به اشکال تخم مرغی ، ایستگا ه درآ سمان و… دیده شده اند . اما زیر مجموعه های  ((تیپ شماره سه )) بقرار زیرا ست:

a-درجا پر زدن یوفو بین دو پریود یا دوره حرکتی با حالت ا فتادن یک برگ، بالا و پایین رفتن یوفو دراین حالت شبیه آ ونگ ( پاندول ) می باشد.

b- قطع ادامه پرواز ، درجا پر زدن وسپس ادامه حرکت .

c- تغییر نمایش و آرایش ظاهری در هنگام درجا پر زدن و بعنوان مثال ؛ تغییر شبنمایی ، تغییر تولید شیء و یا اشیاء دیگر از خود .

d-هجوم شیء اصلی “یوفو اصلی” که درمیان اشیاء متعدد فضایی قرار دارد .

e- تغییر ناگهانی خط سیر در هنگام پرواز در سطوح فضایی متعدد .

(( تیپ شماره چهارم )) : این تیپ شامل زیرمجموعه های   (a-b-c-d) می باشد . اما زیرمجموعه های (( تیپ شماره چهارم )) بقرار زیراست :

a- پرواز ممتد ولاینقطع.

b- خط سیر ساختگی نزدیک سفینه فضایی فرضی که یک حیله فضایی است.

c- ایجاد خط سیر موجی یا زیکزاکی .

d-داشتن فرم یا شکل مشخص پرواز .

(( تیپ شماره پنجم )) : این تیپ شامل زیرمجموعه های (a-b-c) میباشد. مشاهده این نوع از یوفو ها به صورت اشیاء غیرعادی و نامعلوم است . بعنوان مثال ؛ ماده بصورت کامل رخ نمی نماید یا به منصه ی ظهور نمی رسد و ساختار و حالت ماده مشخص نمی باشد . اما اشاراتی کوتاه به زیرمجموعه های (( تیپ شماره پنجم )) بقرار زیراست :

a-   امتداد ، وسعت ، و قطر ظهور یوفوها(اشیاء ) و منبع یا سرچشمه شبنمایی ( لومینسانس ) آن ها مشخص نیست .

b-اشیاء(یوفوها)دارای کمترین حرکت وجنبش بوده و به صورت نقطه یا منبع نورانی ساکن هستند.

c- اشیاء شبیه ستاره بوده و به تندی در آ سمان حرکت میکنند و احتمالا” دارای خط سیر ویژه یا مخصوص هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud