جام مقدس, عیسی مسیح و دوازده حواری, شاه آرتور و دوازه شوالیه میزگرد- بخش اول

متن زیر بخش اول از ترجمه مصاحبه ای رادیویی با رالف الیس است که در آن با بررسی و مقایسه تاریخ آرتوری و تاریخ مندرج در کتب مقدس, از جام مقدس که به زعم کلیسا جامی است حاوی خون عیسی مسیح مصلوب شده, رمزگشایی می شود. متن شامل توضیحاتی در باره عدد سمبلیک ۱۲, ارتباط بین شاه آرتور و  عیسی مسیح, نام و مشخصات همسر و فرزند مسیح و بسیاری مطالب بدیع و جالب توجه دیگر است و به دلیل تنوع و بدیع بودن محتوا برای ترجمه و نشر در اینفو انتخاب شده است.

پرسش- جام مقدس چیست؟ درباره جام مقدس توافق نظر وجود ندارد. بعضی آن را یک ظرف و بعضی یک سنگ میدانند.

رالف الیس- جام مقدس یکی از اجزای اصلی و مرکزی تاریخ (شاه) آرتوری است و البته برگرفته از تاریخ مندرج در کتاب مقدس. جام مقدس موردی چند چهره ای است و این چند وجهی بودن عمداً به آن داده شده تا چهره واقعی آن پنهان بماند. این هم یکی از مواردی است که در دسته کفرگویی قرار میگیرد که هیچ کس نمی خواهد از آن سخن بگوید. اما میخواسته اند آن را در تاریخ حفظ کنند, به همین دلیل ماهیت واقعیش را پنهان کرده اند. در سطح اولیه و روئین, تنها ظرفی است که حاوی خون مسیح بود, خونی که یوسف رامه ای* از مسیح مصلوب شده برداشت. اما این تنها یک پوشش است… لایه دوم داستان این است که با جابجا کردن مختصر حروف, عبارتی که جام مقدس ترجمه شده بود به خون مقدس ترجمه میشود* که تبار و خط خونی مسیح یا خون مصری است. به همین دلیل است که جام حاوی خون مسیح است: حاوی تبار و خط خونی او است.

در تاریخ (شاه) آرتوری جام مقدس ذکر میشود, اما همه جا همراه با یک شاهزاده خانم. مراسمی جمعی دارند. شوالیه های میز گرد دور میز نشسته اند. وسط میز سوراخ و توخالی است. میز به شکل حلقه ای است با مرکز خالی. جام را شاهزاده خانمی به جمع می آورد. همه شوالیه های میز گرد از محتویات جام تغذیه می شوند. همه به جام نگاه میکنند و هر یک درک و فهمی شخصی از جام دارد.

اشاره دیگری به جام نیز وجود دارد که از ماهیت آن بیشتر پرده بر میدارد: شاهزاده خانم وارد می شود اما جامی در دست خود ندارد. مقابل یکی از شوالیه های تازه وارد می ایستد. شوالیه ها از او می پرسند آیا جام را میبیند؟ و او پاسخ منفی می دهد. سایر شوالیه ها به او می خندند. چیزی که او نمی تواند ببیند این است که جام همان شاهزاده خانم است. این مطلب به وضوح در متن نیامده. خود شما باید متوجه آن شوید. جام در واقع رحم شاهزاده خانم است که خط خونی از طریق آن منتقل می شود. شاه در تاریخ آرتوری یا شاه زخمی است, یا شاه ماهیگیر و یا شاه گوشه نشین و تارک دنیا. دختر شاه ماهیگیر همان شاهزاده خانمی است که جام را حمل میکند.

یکی از ویژگی های جام این است که باید محافظت شود. به همین دلیل است که شوالیه ها به محافظت از آن خوانده می شوند. جام همچنین یک کشیش هم لازم دارد, و این کشیش پاک ترین شوالیه باکره گروه شوالیه ها است. مجدداً از او نام برده نمی شود اما این کشیش شوالیه گالاهاد است. گالاهاد عنوان کشیش جام است. او گالی نامیده میشود, از آن رو که کشیش بزرگ باید اخته شده باشد. در سراسر متن ارجاعاتی به این اخته ها دیده می شود که شوالیه های میز گرد بوده اند. بنابراین گالاهاد اخته شد تا بتواند مقام کشیش بزرگ را دریافت کند. جالب این است که این داستان در کتاب عهد جدید آمده است. ممکن است این داستان را ندانید, زیرا در کلیسا به شما در اینباره چیزی نمی گویند و این بخش از کتاب را برای خواندن انتخاب نمی کنند. مسیح از پیروانش خواست اخته شوند. در متن انجیل متی, ۱۹:۱۱ و ۹:۱۲۱ چنین آمده: «مسیح به پیروانش گفت همه مردان نمیتوانند دریافتش کنند. هستند اختگانی که از رحم مادر چنین زاده شدند, و اختگانی هستند که دیگران اخته شان کرده اند, و کسانی هم هستند که خود را برای پادشاهی آسمان ها اخته کرده اند. بگذارید آن کس که می تواند چنین کند, چنین کند.» مسیح از پیروانش خواست اخته شوند. چرا؟ زیرا داستان به تاریخ آرتوری مرتبط است. مسیح از یکی از پیروانش خواست نگهدار جام شود.

 اکنون ارتباط بین داستان های انجیل و تاریخ آرتوری دیده می شود. از یک طرف مسیح را داریم با دوازده حواری که طبق متن عهد جدید همگی مسلح هستند؛ و از طرف دیگر آرتور را داریم و دوازده شوالیه میز گرد را. طبق تاریخ جام مقدس, سه میز گرد وجود داشته و همه بر پایه یک طرح ساخته شده بودند. اولینِ این میزها میز شام آخر بوده است. پس این میز گرد بوده است و نه به شکلی که در بیشتر نقاشی ها و تصاویر می بینیم. دومینِ آن میز یوسف رامه ای بوده است, و سومین این میزها از آن پندراگون, پدر شاه آرتور بوده است. بنابراین سه میز گرد داریم, دور همه این میزها ۱۲ جنگجو نشسته اند, در وسط تمام این میزها شاه نشسته است. بنابراین مسیح در وسط میز گرد نشسته بوده است و دوازده حواری-شوالیه او گرداگرد او. آرتور هم میان میز نشسته بود و دوازده شوالیه اش دور او.

این میز گرد چرخه زودیاک است. هر یک از شوالیه های دور میز با یکی از نشانه های دوازده گانه زودیاک مرتبط می شود. مسیح یا شخصیت تاریخ آرتوری که در وسط میز نشسته, یا خورشید است که مرکز زودیاک است و یا ستاره قطبی در دب اکبر است. و البته دب اکبر نام آرتور شاه است. نام آرتور از دب اکبر گرفته شده است.* از همین جا است که ربط بین شاه آرتور و مسیح معلوم می شود: هر دو در مرکز میز, زودیاک می نشینند و هر دو با دب اکبر ربط پیدا میکنند.

به مطلب اخته ها بازگردیم: گالاهادِ اخته گالی یا جلیلی (گالیلی) بود. اگر عهد جدید را بخوانید می بینید که مسیح جلیلی خوانده شده است. در انجیل متی ۲۶:۶۹ آمده مسیح از اهالی جلیل (در شمال آنچه امروز اسرائیل نامیده می شود) بود. کشیشان بزرگ نگهبان جام مقدس هم جلیلی نامیده می شدند. از این افراد در تاریخ رسمی هم نوشته شده است و تنها بخشی از تاریخ آرتوری نیستند. رد آنها در تاریخ رومی دیده می شود. چندین جا در متون تاریخ رومی از آنها نام برده شده است. یکی از این متون نوشته لوسیان, مورخ رومی است: «در این روزها است که تبدیل به گالی می شوند. در حالیکه بقیه مشغول فلوت نواختن و اجرای مراسم هستند بعضی را شوری در بر میگیرد. لباس خود را از تن بیرون می آورد, به میان جمع می جهد, شمشیر خود را به دست میگیرد و بیضه های خود را می برد. سپس گالی (جلیلی) در حالی که بیضه های خود را در دست گرفته به طرف شهر می دود, آنها را از پنجره به داخل خانه ای می اندازد و لباسی زنانه از همان خانه می گیرد.» گالی ها به این روش خود را اخته می کردند و سپس لباس زنانه می پوشیدند, چرا که حالا گالی اخته بودند. این اتفاق امروز هم در هند رخ می دهد, در میان دسته ای که خود را اخته می کنند و هجرا نامید می شوند. پس از اخته شدن نیز لباس زنانه می پوشند. گالی ها هم دقیقاً همین کار را می کردند. گالاهاد از این رو به این نام خوانده میشد که رئیس گالی ها بود. گالاهاد اسم او نبود بلکه عنوانش بود. نام او سِر پرسیوال بود. در تمام متن های قدیمی از او به اسم سر پرسیوال نام برده شده است و تنها در متنهای جدیدتر است که سِر گالاهاد خوانده شده. نام کامل او سر پرسیوال گالاهد است؛ سر پرسیوال, رئیس گالی ها.

پرسش- اما در داستانها آمده که سه شوالیه به جستجوی جام مقدس رفتند: سر پرسیوال, سر بورس و سر گالاهاد.

رالف الیس- به کرّات در این متنها می بینیم که سر پرسیوال با لانسلات مرتبط است و گالاهاد پسر لانسلات بود. این دو به طور مداوم به شکلی مطرح می شوند که با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. البته که پرسیوال همراه با گالاهاد نام برده میشود؛ نام او پرسیوال گالاهاد است. دو نفر نبودند, یک نفر بود. در تمام متنهای اولیه هیچ نشانی از گالاهاد دیده نمی شود…

ادامه دارد

*یوسف رامه‌ای, یکی از حواریون که خونی را که بر اثر ضربت دشمن به پهلوی مسیح جاری می‌شد، در جام مقدس ریخت.

*در زبان فرانسه کهن عبارت اول به معنای جام مقدس و عبارت دوم به معنای خون مقدس است. این دو عبارت با جابجایی مختصر در حروف به یکدیگر تبدیل می شوند:

San graal

Sang real

*نام دب اکبر (ارسا میجر) که به زعم رالف الیس ریشه نام آرتور (شاه) است:

Ursa Major

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *