قوانین رسیدن به آرامش

آرامش

آرامش

قوانین رسیدن به آرامش

قانون پذیرش:

یعنی بدانیم قدم و مرحله اول هوشیاری، تسلیم و پذیرش است. یعنی پذیرش اتفاق لحظه حال و موازی شدن با آن بدون قید و شرط قبل از قضاوت و بدون ستیزه و مقاومت.

قانون صبر:

این قانون به معنای ستیزه نکردن و مقاومت نکردن و نداشتن واکنش است و به معنای تحمل یا تاخیر نیست.

یعنی اجازه دهیم «صبر کنیم» تا خرد هستی که بر اثر تسلیم از ما عبور می کند بجای دخالت واکنش شرطی عمل کند.

قانون شکر:

به معنای قدردانی از داشته ها و نعمات است و آگاه بودن از غنای درونی که در ما وجود دارد، و استفاده صحیح از آن داشته ها.

قانون گردش:

از همه نعمت و ها و امکانات باید استفاده کنید تا آنها در گردش باشند و برکت بیشتری دهند. سلامتی و سعادت در تداوم گردش است.

«مانند گردش افلاک، گردش خون و..»

این قانون دو زیر مجموعه دارد:

از هر چیزی هر چه بیشتر استفاده کنید بیشتر می شود. از هر چیزی که استفاده نکنید از شما دور می شود و از بین می رود.

قانون مزرعه:

یعنی هر کاری زمان و پروسه خاص خودش را دارد و باید طبق قانون خودش عمل کند. مثل کشت گندم که محصول دادن آن یکسال بطول می کشد.

قانون جبران:

یعنی هیچ چیز در این جهان مجانی و بدون پرداخت نیست. در برابر هر چیزی که بدست می آورید و استفاده می کنید بهائی وجود دارد که باید بگونه ای پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت نتیجه حاصل نمی شود. رعایت قانون جبران در تاثیرگذاری مطالب عرفانی نیز صادق است.

قانون پرهیز:

یعنی از چیزهائی که درک کردیم از جنس زندگی و نور نیست و به ما درد و رنج و بدبختی می دهد پرهیز کنیم مثل ستیزه، مقاومت، قضاوت، مقایسه، شکایت و سایر تولیدات من ذهنی که درد و رنج ایجاد می کند.

قانون تعهد و هماهنگی:

یعنی اینکه وقتی موضوعی را بخوبی درک کردیم نسبت به اجرای آن متعهد شویم و آنرا اجرا کنیم و سپس نیرو و فکر و هشیاری ما در آن جهت حرکت می کند و باید هماهنگی های لازم در همه جنبه ها برای اجرای خوب آن موضوع صورت پذیرد.

قانون تکرار:

یعنی این مفاهیم باید بر اثر تکرار بتدریج به جان بریزد تا خود جوش عمل کند. تکرار معجزه می کند «مانند چکیدن آب برصخره که بتدریج آنرا خرد می کند»  تکرار من ذهنی را از رو می برد.

تکرار مادر تمامی مهارت هاست و فقط با تکرار و استمرار می توان سخت ترین کارها را سهل کرد و به نتیجه رسید.

قانون جذب:

از هر جنسی هستید، به سوی همان می روید.

یعنی همیشه همسان خود را جذب می کنید.

هر چیز که در جستن آنی، آنی..

اگر با اتفاقات و افراد خوب مواجه می شوید یعنی از جنس آنها هستید و اگر افراد « من دار» را به خود جذب می کنید، بدانید که  من  دارید.

اگر اوضاع بیرون شما خراب یا نامناسب است بدانید از درون مشکل دارید. اگر افراد مثبت و با عشق با شما همراه می شوند، شما از آن جنس هستید. اگر شادی جذب می کنید، از جنس شادی و اگر غم جذب می کنید، از جنس درد و غم هستید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *