دسته: تاریخ و فرهنگ

پند های کمبوجیه به فرزندش کورش

فرزندم، هرگز آفریدگار هستی را از یاد مبر، زیرا که جهان آفرین همواره، نه تنها هنگام سرافرازی و نیک بختی بلکه در هنگام نیاز و تنگی، شایسته‌ی ستایش است.

غلط املایی

این توجه و دقت در فع عیوب ظاهری به هر نظر که تعبیر شود به شرط آنکه به حدّ خود آرایی و ظاهرسازی نرسد، ممدوح است

سفارش کورش بزرگ پیش از مرگ

همیشه پس از مرگ آن کسانی که در خور شایستگی و بزرگی هستند، از آنها به نیکی یاد کنید و کردار نیک آنها را ستایش کنید.

در باره ی سره‌ نویسی و زبان پاک

گرایشی که در نثر نویسندگان برجسته، وجود ندارد، سره نویسی است. سره نویسی در واقع یکی از آفت هایی است که زبان فارسی را تهدید می کند.

چگونه کتاب بخوانیم؟

دساتیر آسمانی کتاب جعلی

دساتیر آسمانی نام کتابی است جعلی منسوب به زرتشتیان، که مدت های مدیدی دانشمندان و پژوهشگران شرق و غرب به بحث وجدل پیرامون آن مشغول بودند از این میان گروهی موافق و اکثریت مخالف قدمت واصالت آن بودند.

خیمه شب بازی و پیشینه آن

خیمه شب بازی که در سال های اخیر با نام نمایش عروسکی شناخته شده و بیشتر برای کودکان بکار می رود، در زمان قدیم اعتبار ویژه ای داشت و

در بزرگداشت رودکی

در درازای دو صده خاموشی،پس از تاخت وتازو ویرانگری های بادیه نشینان تازی، دبیره زبان پارسی از میان رفت، و بیم آن می رفت که زبان پارسی و فرهنگ کهن ایران زمین برای همیشه نابود شود. 

فروَهر

 و درزبان پارسی هخامنشی «فر وَرتی»faravati و در زبان پهلوی «فر وَهر» fravahr خوانده می شود.