دسته: تاریخ و فرهنگ

همه چیز نسبی است

این باور که همه چیز این جهان نسبی است، هنوز چندان همه گیر نشده است و بسیاری از افراد نمی‌توانند قبول کنند

ﮐﺸﻒ حفره هایی عجیب که هیچ فرایند زمین شناختی قادر به توضیح به وجود امدن آن نیست!

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﻧﻪ ﻏﻮﻝﭘﯿﮑﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .

ﻏﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻩ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﮐﺸﻒ ﻏﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻩﺍﯼ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

آگاهی , بغرنج ترین پرسش فلسفی

آگاهی، آخرین راز بزرگ علم است. تحولات هیجان‌انگیزی که در حوزۀ شناخت مغز صورت گرفته است