دسته: تاریخ و فرهنگ

آیا فرعون داستان موسی غرق شده است؟

داستان دروغین از این قرار است: وقتی میتران در سال ١٩٨١ میلادی رییس جمهور فرانسه شد از مصر خواست که مومیایی یکی از فراعنه را به فرانسه ببرند،

نئاندرتال‌ها

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ﺷﺎﯾﺪ ‘ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ‘

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺎﻟﺪﯼ ‏( ﻫﻮﻣﻮﻧﺎﻟﺪﯼ ‏) ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ‏( ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ‏) ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ، ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺩﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

همه چیز نسبی است

این باور که همه چیز این جهان نسبی است، هنوز چندان همه گیر نشده است و بسیاری از افراد نمی‌توانند قبول کنند

ﮐﺸﻒ حفره هایی عجیب که هیچ فرایند زمین شناختی قادر به توضیح به وجود امدن آن نیست!

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﻧﻪ ﻏﻮﻝﭘﯿﮑﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .

ﻏﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻩ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﮐﺸﻒ ﻏﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻩﺍﯼ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺼﺮ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .