دسته: دانشمندان و افراد مشهور

مغز انیشتین

به هنگام مرگ انیشتین در در ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ در پرینستون، این دکتر هاروی بود که در سمت پاتولوژیست، کالبد شکافی جسد وی را انجام داد.