دسته: علوم و مهندسی

مقصر اصلی تغییرات آب و هوایی کیست؟

هم اکنون تعداد قابل توجهی از آمریکای‌‌ها معتقد هستند که شواهد جامعی مبنی بر این امر وجود دارد که تغییرات آب و هوایی حقیقت دارند