دسته: مهندسی صنایع

گواهینامه ایزو 9001

ساختن جهان برای افراد ناتوان با کمک استانداردهای ایزو

مزایای استانداردهای ایزو به ساخت جهانی مناسب برای زندگی افراد ناتوان نیز منجر می شود. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان دارای برخی از انواع ناتوانی هستند. بنابراین توانمندسازی

یک استراتژی که می تواند فروش شما را به بیشتر از دو برابر افزایش بدهد

به طور کلی دو روش برای افزایش فروش وجود دارد: یا باید تناوب و دفعات فروش را افزایش بدهید و یا اینکه معاملات بزرگتری را به سرانجام برسانید