دسته: مهندسی صنایع

یک استراتژی که می تواند فروش شما را به بیشتر از دو برابر افزایش بدهد

به طور کلی دو روش برای افزایش فروش وجود دارد: یا باید تناوب و دفعات فروش را افزایش بدهید و یا اینکه معاملات بزرگتری را به سرانجام برسانید

چرا موفق ترین شرکت ها فرآیند رایج فروش را دنبال نمی کنند؟

  به نظر من فرآیند چندمرحله ای فروش مُرده است و اساساً نباید متولد می شد. در شغل قبلی ام به من یاد داده بودند که باید دقیقاً بر طبق یک فرآیند مشخص عمل...