دسته: فیزیک

نسبیت به زبان ساده

داستان از اونجایی شروع میشه که بفهمیم گرانش اونقدرها هم که بنظر میاد، به هیچ یک از ویژگی های ماده وابسته نیست

هندسه ی کیهان

هندسه ی کیهان

براساس نسبیت عام شکل فضا زمان را ماده و انرژی موجود در ان مشخص می کنند و فضا زمان در کنار اجرام بزرگ خم می شود.

اصل «عدم قطعیت» هایزنبرگ

بازبینی عدم قطعیت هایزنبرگ

براساس اصل «عدم قطعیت» هایزنبرگ، هرچه دقت شما در اندازه گیری تکانه(پتانسیل حرکت) یک جسم(یا ذره کوآنتومی) بیشتر شود،

تابع موج

تابع موج چیست؟

مکانیک کوانتوم را میتوان به دو بخش قدیم و مدرن تقسیم کرد. دوره ی کوانتوم قدیم، اندکی پس از معرفی دوگانگی موج-ذره توسط دوبروی

نور، دریچه ای به ابرفضا

شاید بتوان گفت بسیاری از کشفیات علم که دیدگاه انسان را از مرکزیت و مرجعیت آن به دیدگاه امروزی رساند، مدیون “نور” باشد.