دسته: فیزیک

ذره خدا چیست؟

ذره بوزون هیگز یا همان ذره خدا، ذره ایست که توسط پیتر هیگز، فیزیکدان تئوری انگلیسی در مدل استاندارد پیش بینی شد

تونل زنی کوانتومی

تخته سنگ بزرگی را در نظر بگیرید که به ته دره ای سقوط کرده و مدت هاست که در همان جا مانده است.

جهان های موازی

تازه های دانش

بر اساس اصل عدم قطعیت جهان نمی تواند تنها یگ گذشته ی منحصر به فرد داشته باشد.

پاد ماده ی طبیعی

تمام اتم های بدن ما بازمانده ی آن برخورد کیهانی ماده و پادماده هستند.

انجمن زمین تخت گرایان یا (انجمن شکست خوردگان در جامعه و بروز دادن ان با عقده های روانی )

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺻﺎﻓﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺻﺎﻑ ﺍﺳﺖ .

تجسم کردن

هام، صدایی از ماورا؟!

هام یا وزوز صدایی است با فرکانسی بسیار عجیب، این فرکانس نباید در حالت کلی و به شکل گسترده شنیده شود

اشعه گامایی چیست؟

از تابشهای الکترو مغناطیسی و از جنس نور و اشعه ایکس هستند. این اشعه طول موجهایی کوتاهتر از طول موج نور و اشعه ایکس دارد