دسته: فیزیک

زمان و آگاهی

زمان و آگاهی

اولین چیزی که از زمان بخاطر داربم، صدای تیک تاک ساعت و گذر برق اسای آن است. اما حقیقت زمان چیست و چرا در نسبیت،

تفاوت «واقعیت» و «حقیقت»

دنیای فیزیکی که در خارج از مغز ما وجود دارد و حواس‌ پنجگانه و‌ یا دستگاه‌های آزمایشگاهی وجود آن‌ها را تبدیل به یکی از محرکات

نوترینو، ذره ای حامل جرم و

اکنون با توجه به تحقیقات حاصل می‌دانیم که نوترینوها جرم دارند. جرمی که حتی در مقایسه با جرم الکترون بی‌اندازه کوچک است. ولی به هر حال صفر نیست.

بوزون هیگز

بوزون هیگز ، عامل ایجاد جرم

شاید بتوان گفت یکی از کشفیات مهم تاریخ فیزیک، عامل ایجاد جرم در مواد است. از جمله چیزهایی که همواره مورد پرسش فیزیکدانان بوده و هست

تعیین سرنوشت جهان و چگالی بحرانی

از جمله مواردی که در کیهانشناسی همواره مطرح میشود، سرنوشت نهایی جهان است. جهانی که میدانیم بصورت شتابدار در حال انبساط است.

پس ماند نیروی قوی

وقتی سه کوارک در یک پروتون یا نوترون مقید شده‌اند، نیروی قوی تولید شده توسط گلئون‌ها تقریبا خنثی شده است چرا که تقریبا همه نیرو برای مقید