مجله علمی : اینفو

نتایج تحقیقات علمی در مورد جابجائی قطبهای زمین و وقایع احتمالی سالهای آتی

اولین بار دانشمندان محل قطب شمال مغناطیسی را در سال ۱۸۳۱ کشف کردند، این موقعیت تا سال ۱۹۰۴ ثابت بود تا اینکه از این سال تا۱۹۸۹

آگارتا، تمدن درون زمین

آگارتا، تمدن درون زمین

در سال ۱۹۲۰ ، مارشال بی گاردنر یک کتاب ۴۵۰ صفحه ای با نام سفری به درون زمین نوشت ، تا یافته های خود را در مورد تو خالی بودن