برچسب: فرشتگان

ساعت جفت

معنی عدد ساعت ۲۱:۱۱

آیا به دلیل اینکه چقدر منظم آن را می بینید ، ساعت آواز سه گانه ساعت ۲۱:۱۱ کنجکاو هستید؟ باید بدانید که فهمیدن اهمیت این ساعت ایده خوبی است. شما باید یاد بگیرید که پیامی را که برای شما ارسال می کند ،

عدد هفت

راز اعداد متوالی

اعداد فرشته متوالی یا همان اعداد تکراری ، تکرار یک عدد خاص هستند که شما مرتباً آنها را مشاهده می کنید ، تا جایی که از اهمیت برخوردار می شوند. اعداد معمولاً در گروه های دو ، سه یا چهار نفره مانند ۱۱ ،۲۲۲ ،۳۳۳۳ ظاهر میشوند

آسمان شب

راهنمایی روزانه فرشتگان – به زیبایی ها توجه کنید

زیبایی را در زمینه احساسات, هنگامی که به شما محبت می کنند و اجرای نمایشنامه عاشقانه را تماشا کنید و در بعد روحی, هنگامی که حضور آسمانی و دائمی ما را در کنار خود احساس می کنید, ببینید.

فرشتگان

راهنمایی روزانه فرشتگان

هر حرف بی مهر و محبتی که به شما می گویند و یا رفتار غیر منصفانه ای که با شما دارند, تنها بازتابی از خودشان است, رفتار آنها درمورد خود واقعی شما نیست.

ذهن

راهنمایی روزانه فرشتگان – به اندیشه هایتان ایمان داشته باشید

منبع انرژی شما خدای درونتان است و این نیرو همواره در دسترس است تا هرگاه که به حمایت احتیاج داشته باشید, حال و هوایتان را ارتقا دهد.

 رؤیای شفاف

راهنمایی روزانه فرشتگان – قدردانی از کسانیکه دوستشان دارید

یکی از عالی ترین هدایای زندگی از روابطی ناشی می شود که شما را از طریق یکی از انواع عشق و دوست داشتن پیود می دند, چه روابط خانوادگی, دوستانه, عاشقانه و یا معنوی.