برچسب: هیپنوتیزم

اطلاعات Ra

این کتاب رونوشتی دقیق از نوارهای ضبط شده ی جلساتی است که جهت انجام آزمایشی برای ارتباط با موجودی فرازمینی ترتیب داده شدند

ورزشی برای چاکراها و فواید سوخ آسانا

ارتعاشات مغزی

بدن انسان از پنجاه تریلیون سلول ساخته شده است و سلولها زنده اند، پس شما یک فرد نیستید، یک اجتماع هستید و هرسلول درونش ولتاژ منفی و بیرونش ولتاژ مثبت دارد

هیپنوتیزم

از کلمه یونانی Hypnose به معنی خواب گرفته شده است شیوه هایی خاص از زمانهایی خیلی قدیم متداول بوده که