دسته: تاریخ و فرهنگ

شام آخر، اخرین شب مسیح

لئوناردو داونچی یکی از برترین ذهن های بشر نقاش بسیار قابلی نیز بوده، یکی از این نقاشی ها شام اخر است که در ان مسیح و حواریونش

تاریخچه سیرک

بشر همواره در فکر یافتن سرگرمی بوده است.در آغاز تمدن بشری دلقک ها،آکروبات ها و رام کننده های حیوانات وجود داشته اند

کتاب اسطوره و رمز

دانلود کتاب اسطوره و رمز

این کتاب، مجموعه مقالات تحقیقی‌ای است که از سه دیدگاه، معنای رمز و اسطوره را بررسی می‌کنند: نخست، دیدگاه روانکاوی

کتاب تاریخ و تمدن ایلام

دانلود کتاب تاریخ و تمدن ایلام

امپراتوری ایلام در نهایت گسترش تاریخی خود، از اوایل هزاره‌ی سوم تا اواسط هزاره‌ی اول ق‌م، بخش بزرگی از مناطق