دسته: مجله زنان

زمان زایمان

بارداری ، مرحله به مرحله

در لحظه ای که باروری انجام می گیرد یعنی نطفه ی مرد با نطفه ی زن در لوله رحم تماس پیدا می کند و با هم یکی میشوند موجودی جدید به وجود می آید

بعد از زایمان وزنتان بالا رفته؟

بهترین زمان برای زایمان

بارها افراد بارداری را دیده ایم که نگران تاریخ زمان زایمان خود بوده اند اماواقعا بهترین تاریخ برای انجام زایمان چیست ؟