دسته: ربوده شده گان

خاکستری ها وراهرو پلاسما

خاکستری ها و راهرو پلاسما

راهرو پلاسما عبارتی است در یوفولوژی و یوسولوژی که به تونلهای زیر آبی و گذرگاههایی اشاره دارد که توسط خاکستری ها و بیگانه ها ساخته شده واز آنها برای ناوبری در اقیانوس استفاده می...

راز قبیله آنجیگونی

راز سر به مهر قبیله گمشده انجیگونی

روستایی که بطور اسرار آمیزی تمام ساکنانش ناپدید شدند گاهی اوقات در دنیای ما اتفاقاتی رخ می دهد که با عقل و منطق جور در نمی آید.این اتفاقات همیشه هاله ای از ابهام را...