پ پ

مجله علمی : اینفو

قرآن و انفجار بزرگ

قرآن و انفجار بزرگ

در ۱۳٫۸ میلیارد سال قبل انفجاری تحت نام انفجار بزرگ یا بیگ بنگ رخ داد که در آن جهان ما متولد شد.در ابتدا دمای انفجار