برچسب: کسب و کار

چگونه از مدیران بازخورد بگیریم

بازخوردهای سازنده بهترین راه فهمیدن اشتباهات و بهبود روش انجام کار هستند. بازخوردهای سازنده خودبه‌خود ارائه نمی‌شوند

چرا موفق ترین شرکت ها فرآیند رایج فروش را دنبال نمی کنند؟

  به نظر من فرآیند چندمرحله ای فروش مُرده است و اساساً نباید متولد می شد. در شغل قبلی ام به من یاد داده بودند که باید دقیقاً بر طبق یک فرآیند مشخص عمل...