برچسب: dna

کودکان اصلاح‌شده ژنتیکی

کدام ژن را از پدر و کدام را از مادر به ارث برده‌ایم؟

 آیا شما چشمانتان را از مادرتان به ارث برده‌اید؟ بینی را از پدر به ارث برده‌اید؟ اکنون دانشمندان روش جدیدی ابداع کرده‌اند که می‌توان به کمک آن دریافت که کدام مشخصه و کدام بخش از ژنوم هر فرد از پدر یا مادر

مشابه‌ترین دی‌اِن‌ای به شما را چه کسی دارد؟

 تحقیقات جدیدی نشان داده است افرادی که دارای چهره‌های با شباهت زیاد هستند، دارای ژنتیک‌ مشابه هستند؛ ولی متیلاسیون دی‌اِن‌ای آن‌ها متفاوت است و جوامع میکروبی موجود در بدن آن‌ها نیز با یکدیگر فرق دارد.

DNA منشاء فرازمینی دارد

آیا موجودات باستانی DNA را تغییر می دادند؟

یکی از فرضیات اصلی این است که موجودات باستان می توانند DNA انسان را دستکاری کنند. مجسمه ها و نقاشی های مختلف مربوط به دوران باستان بخشی از DNA را به تصویر می کشد

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

آیا می توانیم اسرار DNA را کشف کنیم؟

که DNA (اسید دئوکسی ریبونوکلئیک) اطلاعات ارثی نوشته شده با حروف الفبای ژن را با خود حمل می کند. حدود ۳ میلیارد از این ویژگی ها در یک مولکول DNA وجود دارد.

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

کودکان نیلگون و فراتر

ما در نیمه راه روند تغییری تکاملی هستیم. این تغییر تکاملی بوسیله فرزندان عصر جدید راهبری و هدایت می شود. اولین فرزندان این عصر جدید همانا «کودکان نیلگون» (Indigo Children) نامیده می شوند.

تصویری از ساختار دی‌ان‌ای؛ دی‌ان‌ای نوعی اسید نوکلئیک است و دستورات ژنتیکی برای کارکرد و توسعه تکاملی و بیولوژیکی موجودات زنده را در بر می‌گیرد

تاثیر DNA در افراد کارآفرین چیست؟

آیا می خواهید بدانید که شما ژن کار آفرینی دارید؟ برای آنکه بتوان کارآفرینی کرد حتما باید ژن کارآفرینی داشت؟ تصمیم دارید موسسه تاسیس کنید؟ یا می خواهید کار از کار پروژه ای شروع کنید؟