دسته: تاریخ و فرهنگ

موی کوتاه: داستانی عاشقانه

همیشه موهای بلندی داشتم. ولی در کنار این که موهای بلندی داشته باشم، موهایی داشتم که مطابق با معیارهای زیبایی جامعه “زیبا” بودند: