پ پ

دسته: روانشناسی

دژاوو در انسان شبیه سازی شد

دژاوو(déjà vu) یا آشناپنداری در زبان فرانسه به “پیش‌از‌ این دیده شده” ترجمه می‌شود و پدیده‌ای را توصیف می‌کند که به واسطه آن فرد احساس تکراری بودن

درمان صورت سالخورده

افکار وسواسی

تعریف فکر وسواسی را اشتاندر به شرح زیر داده است .” فکر وسواسی زمانی وجود دارد که شخص قادر به دفع محتوی هشیاری خود نیست

آیا مغز انسان پر می‌شود؟

مغز عضوی شگفت‌انگیز از بدن انسان‌ها است. یک کتابخانه‌ی بزرگ و نامحدود که در قفسه‌های خود خاطرات و دانش ما را ذخیره کرده است.

استرس تو را نیرومند می کند

استرس بیماری همه گیر روانشناختی عصر ماست و دیگر به ندرت به یاد می آورند که این واژه در معنای امروزی خود، ابتدا، تنها به صورت یک استعاره به کار میرفته است

ارتباط بین طرز لباس پوشیدن و نوع شخصیت شما

بررسی شخصیت

هرکسی شخصیتی دارد و شخصیت شما به مشخص کردن میزان موفقیت، خشنودی و رضایت خاطر در زندگی شما کمک می کند.