پ پ

دسته: روانشناسی

چگونه از پیری پوست جلوگیری کنیم؟

در باب پیر شدن

با هر تیک ساعت، لحظه‌‌ای به سنّ ما افزوده شده و به سمت پیر شدن گام بر می‌داریم

در باب شرمساری

شرمساری حسی است دردناک، از نوعی که انسان بیشترین تلاش را به خرج می‌دهد تا از تجربه کردن آن خود داری کند.

افزایش کاریزما

چطور خود‌شیفته‌ها را بشناسیم؟

درست وقتی از این صحبت می‌کنیم که در دنیا به همدلی بیشتری نیاز داریم، بعضی کارشناسان معتقدند خود‌شیفتگی که همزاد شیطانی آن است افزایش پیدا کرده است.