دسته: روانشناسی

چگونه با همسران منفی باف زندگی کنیم؟

چرا منفی نگر هستم؟

فکر  کردن مدام به افکار منفی شما را از نظر جسمی و ذهنی تحلیل می برد. گاهی منفی نگری شما را خسته و افسرده می کند.

یوگای خنده

با این توصیه ها در کمترین زمان روحیه خود را تقویت کنید

خنده یکی از ساده ترین راه برای بهتر شدن روحیه است.خنده نه تنها باعث کنترل هورمون کورتیزول و اپی نفرین میشود بلکه سطح هورمون  سلامتی را  هم افزایش می دهد. 

هوش عاطفی

دیدگاه مثبت از ویژگی های هوش است

زندگی مثبت یا مثبت گرا بودن به طور علمی ثابت کرده است که با هوش رابطه دارد. بدین صورت که هر چه هوش بیشتر باشد انسان مثبت اندیش تر خواهد بود.