پ پ

دسته: روانشناسی

تفکر استراتژیک

چرا زود باور می کنیم؟

ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩن است؟ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟

تنهایی می‌تواند باعث افزایش خلاقیت شود

مطالعه جدیدی نشان داد که تمام انواع انزوای اجتماعی نمی­‌تواند دارای اثرات منفی باشد و غیر اجتماعی بودن می­‌تواند با خلاقیت رابطه مثبتی داشته باشد.

ﺑﯿﺪﺍﺭﻣﺎﻧﺪﻥ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻧﺼﻔﻪﺷﺐ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﺮﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ . ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﯼ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﻭ ﺗﺎ ﻟﻨﮕﮥ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ .

راز زندگی با رازها

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﺭﺍﺯ ﺭﺍ ﻫﯿﭻﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ .

دروغگویی، رفتار فرگشتی انسانی

نتایج مطالعات اخیر حاکی از آن است که حقه‌بازی و دروغگویی بخشی از انسانیت به شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر این صفات در انسان فرگشت یافته‌اند.

واکنش در برابر حادثه

افسردگی ساختار مغز را تغییر می دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پزشکی آمریکایی ساینس دیلی، تغییر در بخش هایی از مغز به نام ماده سفید دیده شده که این قسمت راه های عصبی را دربر می گیرد

مغز انسان

امواج مغزی چه هستند؟

بنیان تمامی افکار و احساسات و رفتار انسان ریشه در ارتبات سلول های عصبی مغز ما به نام نورون است.