پ پ

دسته: روانشناسی

ﺁﯾﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﻧﯿﻞ ﺩﻧﺖ، ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻫﺎ ” ﺭﺑﺎﺕ ” ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭﻥﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻣﻐﺰﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻧﻮﺍﺑﻎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ

ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ‌ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻃﯿﻒ ﺍﻭﺗﯿﺴﻢ ‏( ASD ‏) ، ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ،

چگونه عشق را فراموش کنیم

ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ . ﺁﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ !

ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﻝِ ﺟﻨﮓ . ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻧﻈﺎﻡِ ﺭﻭﻣﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﺎﯾﯽ، ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .

آیا آگاهی وزن دارد؟

 وجود آگاهی در بنیادی ترین حالت خود یعنی وجود هشیاری و توانایی پردازش اطلاعات. اما نکته شگفت انگیز این است که آگاهی ما را از وجود خودمان آگاه می سازد. (خودآگاهی)

گریز یا سازگاری، مسئله این است.*

ﺗﻮﻫﻢ ﻓﻬﻢ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺣﺘﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﭼﺮﺍ ﺩﺭﻭﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟

ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ، ﻫﺮﻗﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻫﻞ ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

رابطه بیمار

آیا پزشکان باید با مبتلایان به بیماری‌های لاعلاج، شفاف گفتگو کنند؟

اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند فردی که برای درمان مراجعه کرده، کاملا در جریان واقعیت بیماری‌اش قرار بگیرد و پزشک چیزی را از او پنهان نکند.