پ پ

دسته: روانشناسی

چرا و چگونه خواب میبینیم؟

ﮐﺸﻒ ﻧﻮﺍﺭ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺑﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ

شعور جنسی یعنی چه

مشاور زناشویی و نویسنده کتاب پر سر و صدای « زناشویی در قفس» Esther Perel که به شکل خارق العاده ایی به درون امیال جنسی بشر معاصر نقب می زند

جلب توجه مخاطبان در سخنرانی‌

اعتماد به نفس یعنی همه چیز

آدم هایی که اعتماد به نفس دارند انگار از آینده برمی گردند و می دانند قرار است چه خبر شود. واهمه ایی ندارند. احساس مظلومیت نمی کنند.

آبرسانی به پوست

اثرات مثبت امگا۳ بر خلق و خو

تحقیقات جدید پژوهشگران به اهمیت رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب اُمگا ۳، برای داشتن یک زندگی سالم تاکید می کند.

ﺁﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻓﺎﯾﺪﻩﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟

‏« ﭘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮﺍﺱ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﯼ / ﺷﺒﯿﻪ ﺁﻣﺪﻥِ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ‏» ﺷﺎﻋﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

غلبه بر نگرانی‌‌های کودکی

ﺗﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪﻫﺎ ﺧﻼﻕﺗﺮ، ﺍﻣﺎ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﮏﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

تحقیقی جدید در مورد:« مزایای زشت بودن »

تردیدی وجود ندارد که زندگی برای افراد زیبا ساده‌تر است، مطالعات علمی نشان داده‌اند داشتن ظاهر خوب بر سلامت، هوش و روابط اجتماعی تاثیرگذار است.