دسته: مجله زنان

چرا صدای زنان بم‌تر شده است؟

اگر به برنامه‌های رادیویی نیم قرن پیش گوش کنید، چیزی که توجه شما را جلب می‌کند تفاوت مشخصی است که بین سبک حرف زدن و بیان مردم در آن دوران و حال حاضر حس می‌شود.

پیشگیری سرطان

راه های پیشگیری از ابتلا به سرطان

عوامل خطرپذیر زیادی وجود دارند که درمورد ابتلا یا عدم ابتلا به عوامل خطرپذیر زیادی وجود دارند که درمورد ابتلا یا عدم ابتلا به سرطان سینه تعیین کننده هستند، تعیین کننده هستند،