دسته: بیگانگان باستانی

خرابه های مارکاهواسی

بیگانگان باستانی: فصل دوم – قسمت اول

هشتصد مایلی جنوب شرقی «لیما» در «پرو»،  نزدیک سواحل دریاچه «تی‌تی‌کاکا»، دشتی‌ست که مکان اسطوره‌ای بازدید کنندگانی از سراسر دنیاست. «شامن»ها، هنوز هم برای انجام مراسم خود و اهدای

سفر سوم ذوالقرنين

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت ششم

تحقیقات «وان دانیکِن» شواهدی دیگر از پدیده بحث برانگیز غریبه‌های فضایی را هم ارائه کرد. نه تنها در انجیل، بلکه تقریبا در همه مذاهب. داستانهای مشابهی در باره جزییات وجود داشت. قدرتها و تواناییهای دیدنی،

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت ششم

درست مثل غریبه هایی از جهانی دیگر. مواردی در باب تصورات علمی وجود داشته است. اکنون اما هر چه که به تصور می آمد به نظر امکان‌پذیر میرسد. اگر بشر میتواند به آسمان سفر کند و به کره‌ای دیگر برود چرا موجوداتی از کرات دیگر نتوانند از زمین دیدن کنند؟

اهرام ثلاثه

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت پنجم

اغلب باستانشناسان این واقعیت را رد میکنند که موجودات فضایی در خلق «اهرام مصر» دست داشته‌اند . متخصصین الهیات و محققین مذهبی از پذیرش این ایده که حکایات «انجیل»  یا «ماهابهاراتا» میتوانند

تصویر خیالی از یک موجود فضایی

بیگانگان باستانی: فصل اول – قسمت پنجم

اینها و سایر سناریوهای فضایی موضوع اصلی تعداد بیشماری از فیلمهای علمی تخیلی و شوهای تلویزیونی بوده‌اند. اما چه میشود اگر موجودات فضایی، فردا به زمین بیایند؟ آیا راهنمای تولد دوره‌ای جدید از صلح و موفقیت، خواهند بود؟ یا شلیک یک جنگ جهانی؟