پ پ

دسته: سیارات شبیه زمین

عاملی کمتر دیده شده، اما مهم برای حیات‌پذیری منظومه‌های ستاره‌ای

براساس مطالعه‌ای جدید، حتی پس از اینکه سیاره‌ای در مقادیر کافی از آب مایع گیر می‌افتد تا به بقا ادامه دهد، همسایه‌های غول‌پیکر آن می‌توانند

ظهور زمین نو پا

احتمال انتقال حیات، از سیاره‌ای به سیاره‌ی دیگر

 بر اساس یافته‌های مطالعات اخیر، شاید حیات در سیاره‌ی ما از ذرات زیستی نشأت گرفته باشد که در قالب جریان‌هایی از گردوغبار فضایی به زمین نفوذ