دسته: نجوم و فضا

امواج گرانشی

امواج گرانش کلیدی برای درک ابعاد بالاتر

تئوری ریسمان تلاش می کند تا ابعاد فراترِ جهان مارا توضیح دهد اما اکنون فیزیکدانان می گویند که با کمک امواج گرانشی میتوان جایگاه این ابعاد را نیز شناسایی کرد

ﺍﯾﻦ ﮔﻞ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺒﺮﺩ

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﭘﯿﭽﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﺍﺑﻨﻔﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ،

۲۲ سیگنال رادیویی مرموز از فضا !

اکنون ۲۲ انفجار سیگنال های رادیویی وجود دارد که نه میدانیم از کجا می آیند و نه می دانیم چه معنایی دارند نه چه معنی ای دارند!

ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻧﻮﺗﺮﻭﻧﯽ

ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﻧﻮﺗﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪﻫﺎ، ﻣﺘﺮﺍﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﺟﺮﺍﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻧﺸﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ

تقویم ِ جهان ِ هستی

اگر بخواهیم تقویم ِ جهان ِ هستی را بر اساس ماه‌ها حساب کنیم